Naturpark Randers Fjord

Eventyr for lyst­fi­ske­re og andre natu­rel­ske­re

Mere natur —  lige uden for døren

Med Kattegat i øst og Gudenåen i vest lig­ger Naturpark Randers Fjord smukt med 70 kilo­me­ter kyst­linje i Østjylland. Her ven­ter altid en tur på moun­tain­bi­ke, med båden, kajak­ken eller fiske­stan­gen. Uanset om du leder efter en byg­ge­grund eller vil købe hus, så kan vi til­by­de mere natur og mere plads for pen­ge­ne.

Lystfiskeri i fjorden

Havørred, sild, skrub­be, abor­re. Og mas­ser af andre, spæn­den­de fiskear­ter. Hvis du er ude med snø­ren efter gode fiske­op­le­vel­ser, skal du tage fiske­gre­jet med til Randers Fjord.

www.naturparkranderfjord.dk har vi sam­let et tema om lyst­fi­ske­ri, som du kan være helt tæt på, hvis du bosæt­ter dig i natur­par­ken.

Fiskevandet i Randers Fjord er unikt. Og måske noget af det bed­ste i Danmark. Ikke man­ge ste­der er så man­ge for­skel­li­ge fiskear­ter sam­let ét sted, og kan du gøre en god fangst stort set hele året.

Hyggelige Mellerup

Mellerup lig­ger på den stej­le skrænt oven­for Randers Fjord. Her er et bymil­jø med sto­re høj­de­for­skel­le, hvor de nye­re bolig­om­rå­der har ind­ta­get den øvre del af skræn­ten med en fan­ta­stisk udsigt mod øst ud over fjor­den.

Andelstiden og en meget aktiv grundtvigsk bevæ­gel­se har sat sit tyde­li­ge præg på byen med frisko­le, efter­sko­le og sko­le­hjem. Mellerup har også en lystbå­de­havn og et fær­ge­le­je med fær­ge til Voer på øst­si­den af Randers Fjord.

Skønne Uggelhuse

Uggelhuse er oprin­de­lig en fjord­fi­sker­lands­by, hvor land­brugs­drift og fjord­fi­ske­r­er­hver­vet har sup­ple­ret hin­an­den. Enkelte går­de er for­sat i drift, men Uggelhuse er i dag pri­mært en bolig­by, hvor nær­he­den til fjor­den og det åbne land til­træk­ker nye bor­ge­re.

Marinaen og jol­le­hav­nen er ynde­de udflugts­mål. Her er hyg­ge­li­ge mil­jø­er med auten­ti­ske detal­jer, tid til ro og afslap­ning. Uggelhuse er udpe­get til kul­tur­mil­jø på grund af sit mari­ti­me mil­jø med små­hav­ne­ne, rørsko­ven og fisker­mil­jø­et.

Udbyhøj – i vandkanten

Vil du bo med Danmarks bed­ste bade­vand i din bag­ha­ve? Er du til vin­ter­bad­ning eller kajak?  Udbyhøj Nord er for dig der vil være tæt på natu­ren og ønsker et stærkt lokalt fæl­les­skab. Ikke langt der­fra fin­der du Sødringholm fug­le­re­ser­vat med Naturparkens unik­ke fug­le­liv og den lil­le hyg­ge­li­ge Sødringholm Skov til gode van­dre­tu­re.

Er du sej­ler med egen båd er der fra Udbyhøj Lystbådehavn kun 30 minut­ters sejlads til det åbne Kattegat.

Bliv nabo til naturparken

Harridslev

I Harridslev fin­der du bør­ne­pas­ning, sko­le, sport­s­fa­ci­li­te­ter og ind­købs­mu­lig­he­der. Her kan du fak­tisk bo på lan­det og sam­ti­dig være kun 10 minut­ters kør­sel fra Randers cen­trum.

Drastrup

Vil du bo på tæt på natu­ren, og med nem adgang til byen, så er Drastrup et godt bud på din nye byg­ge­grund.

Havndal

På Søringen i Havndal fin­der du 10 naturs­kønt belig­gen­de byg­ge­grun­de, alle med mulig­hed for udsigt over Udbyover SØ.

Dalbyover

På top­pen af land­ska­bet mel­lem Randers Fjord og Mariager Fjord lig­ger lands­by­en Dalbyover. Et liv på lan­det og ved van­det. Randers, Mariager og Hadsund når du på 20 minut­ter i bil.

Dronningborg

Tæt på fjor­den, lystbå­de­hav­nen og den smuk­ke Torupdal. 5 km til Randers C på cykel. Børnehaver, sko­ler, ind­køb, fri­tid tæt på og gode bus­for­bin­del­ser.

Øster Tørslev

Øster Tørslev er belig­gen­de ca. 16 km nor­døst for Randers C, og byder på natur og et aktivt og trygt lands­by­mil­jø for alle.

Mellerup

Mellerup er en per­le lige ud til Randers Fjord. I Mellerup er der lystbå­de­havn og fær­ge­sejlads over Randers Fjord. Et hyg­ge­ligt lokal­sam­fund, tæt ved natu­ren og kun et kvar­ters kør­sel fra Randers C.

Uggelhuse

Uggelhuse er en lands­by med ca. 500 ind­byg­ge­re og er en af de lands­by­er, der i Århus Amts Regionplan 2001 er udnævnt som beva­rings­vær­dig.

Inden for få kilo­me­ter fin­des des­u­den sko­le og bør­ne­ha­ve, fri­tidstil­bud og ind­købs­mu­lig­he­der. Fra Uggelhuse er der direk­te bus­for­bin­del­se til Randers.

Harridslev

I Harridslev fin­der du bør­ne­pas­ning, sko­le, sport­s­fa­ci­li­te­ter og ind­købs­mu­lig­he­der. Her kan du fak­tisk bo på lan­det — og sam­ti­dig være kun 10 minut­ters kør­sel fra Randers cen­trum. Foretrækker du cyk­len, så er der cykel­sti hele vej­en fra Harridslev og til Randers C

Drastrup

Vil du bo på tæt på natu­ren, og med nem adgang til byen, så er Drastrup et godt bud på din nye byg­ge­grund.

Havndal

Havndal lig­ger tæt på kom­mu­ne­græn­sen mel­lem Mariagerfjord og Randers Kommuner — ved lan­de­vej­en til Hadsund og Aalborg. I Havndal kan du gøre dine ind­køb i den loka­le brugs, hos slag­te­ren eller bage­ren. Der er både dag­in­sti­tu­tio­ner og sko­le i byen. Havndal har gan­ske enkelt alt det, du skal bru­ge — plus fle­re små natur­per­ler, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Dalbyover

På top­pen af land­ska­bet mel­lem Randers Fjord og Mariager Fjord lig­ger lands­by­en Dalbyover. — et liv på lan­det og ved van­det. Randers, Mariager og Hadsund når du på 20 minut­ter i bil.

Dronningborg

Tæt på fjor­den, lystbå­de­hav­nen og den smuk­ke Torupdal lig­ger Dronningborg. Samtidig kan du sta­dig nå de ca. 5 km til Randers C på cykel. Alt hvad du skal bru­ge til et godt fri­tids- og fami­li­e­liv fin­der du inden for ræk­ke­vid­de: bør­ne­ha­ver, sko­ler, ind­købs­mu­lig­he­der, fri­tidsak­ti­vi­te­ter — og gode bus­for­bin­del­ser til Randers C.

Øster Tørslev

Øster Tørslev er belig­gen­de ca. 16 km nor­døst for Randers C, og byder på natur og et aktivt og trygt lands­by­mil­jø for alle.

Udbyhøj

Udbyhøj er en lil­le hav­ne­by, der er delt af Randers Fjord. På nord­s­i­den fin­der du blandt andet Udbyhøj Lystbådehavn og Udbyhøj Strand. Nord og syd bin­des sam­men af Danmarks ene­ste kabel­truk­ket fær­ge.

Har du lyst til at vide mere om at bo i naturparken?

Bosætningskoordinator Mari-Louise Olsson Hattesen

Tag fat i bosætningskoordinatoren

Vil du vide mere om, hvil­ke mulig­he­der der er for at slå sig ned i den skøn­ne natur­park, kan du kon­tak­te vores bosæt­nings­ko­or­di­na­tor Mari-Louise Olsson Hattesen. Hun kan hjæl­pe dig med at fin­de det per­fek­te sted til dig og din fami­lie. Du kan kon­tak­te Mari Louise enten via mail på velkommen@randers.dk eller på tele­fon 2046 5374.

#naturparkrandersfjord

Hvor å bli­ver til hav, hvor det fer­ske bli­ver salt